Általános Szerződési Feltételek

 

 1. Általános adatok, elérhetőség

A VFK92 Vendéglátó Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 7624 Pécs, Tiborc utca 72., cégjegyzékszáma: Cg.02-09-083713, adószáma: 26336334-2-02, képviselő neve és címe: Várnai Péter és Várnaiéni Finta Katalin vezető tisztségviselő, 7624 Pécs, Tiborcz utca 72. 3., a társaság elektronikus elérhetősége ugyvezeto@pannonservus.hu, a továbbiakban: Szállító).

Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) elérhetősége: www.teamlab.hu

1.1./ Általános szerződési feltételnek (ÁSZF) minősül az olyan szerződési feltétel, amelyet az egyik fél több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatároz, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyalnak meg. Az általános szerződési feltétel csak akkor válik a felek megállapodása, illetőleg szerződése részévé, ha megszövegezője lehetővé tette, hogy a másik fél annak tartalmát megismerje, és ha azt a másik fél kifejezetten, ennek híján pedig ráutaló magatartással elfogadta. Ha az általános szerződési feltétel és az ÁSZF alapján kötött szerződés valamely feltételei egymástól eltérnek, akkor az utóbbi válik a felek szerződésének részévé.

1.2./ A jelen általános szerződési feltételek a VFK92 Korlátolt Felelősségű Társaság kereskedelmi tárgyú szerződéseihez kapcsolódnak, s a VFK92 Kft. által forgalmazott termékek átadásának és átvételének, használatuk módjának, a termékek ellenértéke megfizetésének, illetőleg továbbértékesítésének (viszontforgalmazásának) szabályaira terjednek ki.

1.3./ A VFK92 Kft. minden megrendelést – amennyiben  az ügyféllel kötött egyedi szerződés nem ír elő speciális szabályokat – az alábbi ÁSZF alapján teljesít. Jelen ÁSZF érvényes a jövőben kötendő szerződésekre is, kivéve, ha a szerződő felek más feltételekben állapodnak meg.

1.4./ A VFK92 Kft. és bármely megrendelő (viszonteladó) között kötött adásvételi szerződés az e felek között létrejött az a megállapodás, amelyet a jelen ÁSZF és a VFK92 Kft.-nek címzett megrendelőlap, vagy a megrendelőlap helyett a felek által kötött egyedi tartalmú (külön) szerződés együttesen alkot (a továbbiakban: megrendelőlap).

2. Az ÁSZF alkalmazási területe

2.1./ Az általános szerződési feltételek mindennemű tevékenységre érvényesek, amelyek a VFK92 Kft. által forgalmazott termékek használatával, megvételével, illetőleg viszonteladói értékesítésével függnek össze. Ide tartoznak azok az egyedi megállapodással (szerződéssel) nem szabályozott jogviszonyok, amelyek alapján a VFK92 Kft. az általa forgalmazott termékeket a szerződéses partnerének átadja, a szerződéses partnere a termékeket átveszi és megfizeti azok ellenértékét, illetőleg jogosulttá válik az átvett termékek értékesítésére (viszontforgalmazására).

2.2./ Jelen ÁSZF-ben szállító alatt a VFK92 Kft-t kell érteni (a továbbiakban a szállító, illetőleg eladó megnevezése: szállító). Az ÁSZF szempontjából megrendelő/vevő a végfelhasználó/fogyasztó vagy a viszonteladó (a továbbiakban együttesen: megrendelő).

2.3./ A VFK92 Kft. által forgalmazott termékek továbbértékesítésére jogosult viszonteladó kizárólag olyan gazdasági társaság lehet, amelynek a forgalmazott termékek értékesítésére való jogosultságát a VFK92 Kft. elismerte.

3. Az adásvételi szerződés tárgyi és időbeli hatálya

3.1./ A jelen ÁSZF a Szállító és a Megrendelő közötti együttműködésre terjed ki.

A Szállító az ÁSZF alapján megkötött adásvételi szerződésben arra vállal kötelezettséget, hogy a szerződésben meghatározott termékeket a szerződésben rögzített határidőig a megrendelőnek átadja, a megrendelő pedig kötelezettséget vállal a termék átvételére és a termék megrendelésének időpontjában az ellenértékének megfizetésére.

3.2./ Az adásvételi szerződés a VFK92 Kft. által rendszeresített elektronikus megrendelőnek a VFK92 Kft. honlapján való kitöltésével és elektronikus úton történő elküldésével, továbbá annak a szállító általi visszaigazolásával jön létre.

3.3./ Szállító weboldalán keresztül lehetőséget biztosít arra, hogy a megrendelő a weboldalon szereplő terméket megvásárolja. A szállító (forgalmazó) az általa forgalmazott termékek ellenértékéről árlistát tehet közzé a honlapján. Az árlistában szereplő árak az általános forgalmi adót (ÁFA) nem tartalmazzák, az árak továbbá forintban értendők.

3.4./ Jelen ÁSZF 2020. év március hó 18. napjától hatályos.

4. Adatszolgáltatási kötelezettség

A megrendelő minden információt és adatot köteles a szállító részére biztosítani, az információk visszatartásával nem késlelteti az adásvételi szerződésben foglalt határidők betartását.

5. A termék megrendelése, átadása és átvétele

5.1./ A megrendelő kizárólag írásban, elektronikus úton adhatja le a megrendelését a VFK92 Kft. által forgalmazott termékre. Az írásbeli megrendelés akkor fogadható el, ha tartalmazza legalább a következőket:

– a megrendelő (viszonteladó) pontos megnevezését és címét,

– a megrendelő (viszonteladó) részéről eljáró kapcsolati személy nevét és e-mail elérhetőségét,

– a megrendelt termék pontos megnevezését és mennyiségét.

5.2./ A megrendelés akkor tekinthető a szállító (forgalmazó) által elfogadottnak, ha azt a szállító (forgalmazó) írásban visszaigazolta.

5.3./ A szállító (forgalmazó) nem vállal felelősséget akkor, ha az 5.2. pont szerinti visszaigazolásban szereplő, várható szállítási időtartam eltelte után rajta kívül álló okból vagy vis maior miatt nem tudja a megrendelt terméket átadni. Ebben az esetben, amennyiben a szállító (forgalmazó) a várható szállítási idő elteltét követő 15 napon belül sem tudja a megrendelt terméket átadni, a megrendelő (viszonteladó) az adott termékre vonatkozó megrendeléstől kártérítési, illetve kártalanítási kötelezettség nélkül – írásban – elállhat. A szállító (forgalmazó) az olyan körülményeket tekinti vis maior-nak, amelyekért nem felelős, rajta kívül álló okból állt elő, és elháríthatatlan okból következett be. Vis maiorra a felek csak akkor hivatkozhatnak, ha írásban (legalább emailben) haladéktalanul értesítik a másik felet a vis maior tényéről, okáról és valószínű időtartamáról.

5.4./ Amennyiben a megrendelő (viszonteladó) a megrendelt termék megrendelését az 5.2. pontban meghatározott visszaigazolását követően mondja le (vonja vissza), a megrendelő (viszonteladó) a megrendelt, visszaigazolt és már megfizetett, de lemondott termék ára 25%-ának, azaz huszonöt százalékának megfelelő mértékű kötbér (lemondási díj) megfizetésére köteles, függetlenül a felek esetleges egyéb tartozásaitól és követeléseitől. A lemondási díj követeléséről a szállító (forgalmazó) lemondhat.

5.5./ A megrendelő (viszonteladó) tudomásul veszi, hogy a szállító (forgalmazó) – előzetes elektronikus levélben történő értesítés mellett – a termékekhez való hozzáférést karbantartás, hibaelhárítás miatt átmenetileg korlátozhatja, továbbá szünetel az online szolgáltatás akkor is, ha az átmenetileg műszaki okok miatt akadályba ütközik.

5.6./ A felek megállapodása alapján a szállító (forgalmazó) a termék szállítását postai úton vagy csomagküldő szolgálat igénybevételével teljesíti, mely a vételár részét képezi. A felek a jelen alpontban meghatározottaktól eltérő teljesítési módban is megállapodhatnak kizárólag írásban (e-mailben), ebben az esetben a szállító (forgalmazó) jogosult a megrendelt és átadott termék szállításáért is külön díjat felszámítani.

5.7./ A megrendelő (viszonteladó) köteles a termék minőségi és mennyiségi vizsgálatára a termék átvételének a napján.

5.8./ A minőségi kifogást a megrendelő (viszonteladó) köteles annak felismerését követően haladéktalanul írásban közölni a szállítóval (forgalmazóval), megjelölve egyben a minőségileg kifogásolt termékkel összefüggő szavatossági igényt is. A szállító a késedelmes értesítésből eredő károkért felelősséggel nem tartozik. A megrendelt és a fenti alpontoknak megfelelően átadott, illetve átvett termék tekintetében a szállító (forgalmazó) az átadást követően mennyiségi kifogást nem fogad el; minőségi kifogás esetén az adott termékre irányadó szavatossági szabályok az irányadók azzal, hogy szavatossági igény kizárólag az adott terméket tartalmazó számla – legalább másolati példányainak – bemutatásával érvényesíthető.

5.9./ Amennyiben a termék átvételekor megrendelő mennyiségi kifogást nem támaszt, úgy a szerződéstől elállni a későbbiekben sem jogosult, visszafizetési kötelezettsége a szállítónak így nem áll fenn.

5.10./ Az átvett termék tekintetében a kárveszély a terméknek a megrendelő (viszonteladó) általi birtokbavételével a megrendelőre (viszonteladóra) száll át.

6. Fizetési feltételek

6.1./ A megrendelő a termék ellenértékét köteles a szállítónak megfizetni, a vonatkozó díjbekérő átvételét követő 3 napon belül.

6.2./ Szállító köteles a számlákon a megrendeléshez kapcsolódó megrendelés azonosítót feltüntetni.

6.3./ Fizetési mód: banki átutalás a Szállító számláján feltüntetett pénzforgalmi bankszámlára.

6.4./ A megrendelő tudomásul veszi, hogy a leszállított és kiszámlázott termék mindaddig szállító tulajdonát képezik, ameddig a számla ellenértékét a megrendelő maradéktalanul ki nem fizeti. Az áru tulajdonjoga a teljes vételár hiánytalan megfizetésével egyidejűleg száll át a megrendelőre.

7. Felhasználási feltételek

7.1./ A termék, az ezekhez kapcsolódó írásos dokumentumok és ezek másolatainak tulajdonosi és szerzői joga a szállítót (forgalmazót) illetik meg. A megrendelő (viszonteladó) a termék (szolgáltatás) megvásárlásával kizárólag felhasználási jogot szerez a termékre.

7.2./ A nem kizárólagos felhasználási jogból következően a megrendelő (viszonteladó) a termékből szerzett adatokat, információkat csak saját ügyviteli rendszerében, saját szervezeti keretein belül használhatja, azokat

  1. a) tilos terjeszteni, ingyenesen átengedni vagy ellenérték fejében hasznosítani (ide értve a bérbeadást, adásvételt, a forgalomba hozatalt, továbbá a használatba, kölcsönbe, bérbe, haszonbérbe adást);
  2. b) tilos másolat készítése útján többszörözni (kimásolni);
  3. c) tilos publikálni;
  4. d) tilos az adatállományt adathordozón rögzíteni;
  5. e) tilos a szolgáltatáshoz kapcsolható szoftvert feldolgozni, fordítani, módosítani, a jogszerű felhasználáshoz szükséges mértéket meghaladóan felépítését feltáró vizsgálatot végezni rajta, forráskódot előállítani.

7.3./ A megrendelő (viszonteladó) a fenti kötelezettség megszegéséből eredő mindennemű kárért viseli a felelősséget, illetve a megrendelő (viszonteladó) ilyen magatartása megalapozza a szállító kártérítési igényét.

7.4./ A megrendelő (viszonteladó) a szállítótól (forgalmazótól) kapott adatokat más módon és más tevékenységi körre, mint ami e szerződésből következik, nem használhatja fel. Különösen nem használhatja fel arra, hogy a VFK92 Kft-ével azonos vagy ahhoz hasonló szolgáltatást végezzen.

8. Felelősség

8.1./ A szállító kizár minden, a termék rendeltetésellenes használatából eredő kárért való felelősséget.

8.2./ A szállító kizárja mindennemű felelősségét a terméken – az azok elkészítéséhez felhasznált (adat)források, illetőleg kiadványszerkesztési, informatikai adatkezelési és adattovábbítási módok miatt – előforduló minden hibáért, a terméken megjelenő szerzői véleményekre alapozott döntésért, illetve az ezekből eredő károkért.

8.3./ A szállító a mulasztásával okozati összefüggésben a megrendelőnek (viszonteladónak) okozott, bizonyíthatóan bekövetkezett közvetlen károkért való kártérítési felelősségének mértéke nem haladhatja meg az utolsó egy évben a megrendelő (viszonteladó) által a termékért fizetett díj nagyságát. A szállító a felelőssége ilyen mértékű korlátozását arra alapítja, hogy terméke eszmei értéke sokszorosan meghaladja a megrendelői (viszonteladói) ellenszolgáltatás értékét. A szállító felelősségének korlátozását a megrendelő (viszonteladó) tudomásul veszi.

8.4./ Amennyiben a megrendelő (viszonteladó) a termék használatára vonatkozó szabályt megszegi, a terméket a szerződéstől eltérő módon veszi igénybe, kártérítési kötelezettséggel tartozik a szállítónak. A megrendelő (viszonteladó) felelős minden olyan kárért, amely a jogszerűtlen, a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye. A megrendelő (viszonteladó) tudomásul veszi, hogy a felhasználásra vonatkozó rendelkezések megsértése polgári jogi és büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

9. Jogvita

9.1./ Az ÁSZF alapján kötött szerződés részesei vállalják, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merül fel.

9.2./ Ha a Felek békés úton, peren kívül nem tudják a vitáikat rendezni, bírósághoz fordulhatnak. A megrendelő és a szállító a közöttük felmerülő jogviták peres úton történő rendezésére alávetik magukat a bíróság hatáskörétől függően a Pécsi Járásbíróság, illetve a Pécsi Törvényszék kizárólagos illetékességének.

A jelen ÁSZF-ben és az ÁSZF alapján kötött szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadók.